Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Evidencia štandardov kvalita za oblasť VODAVytlačiť
 

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody z verejných vodovodov a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 22 ods. 4 písm. h) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a nariadenie ústneho konaniaVytlačiť
 


 
 

Vyúčtovanie vodného a stočnéhoVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že

Vyúčtovanie spotreby

vodného a stočného za II. polrok 2016

si môžu prísť vyzdvihnúť na Obecný úrad.


 
 

Oznam Krajského riaditeľstva PZ SR Banská BystricaVytlačiť
 

Vážení zástupcovia miest a obcí,
zástupcovia Krajského riaditeľstva PZ SR Banská Bystrica ma požiadali o
spoluprácu.

Opätovne sa na Vás obraciame s prosbou o zverejnenie oznamu, príp.
prezentácie (podľa technických možností) na webových stránkach Vašich miest
a obcí. V uvedenom ozname a prezentácii vyzývame občanov - vodičov, aby sa
zamysleli nad svojim správaním sa v cestnej premávke a predišli tak vážnym
dopravných nehodám, pri ktorých dochádza k nenahraditeľným stratám na
ľudskom živote a zdraví. V januári 2017 došlo v Banskobystrickom kraji pri
dopravných nehodách k usmrteniu až 7 osôb (pre informáciu: v
Banskobystrickom kraji došlo v období od 1.1. do 31.1.2017 k 110 dopravným
nehodám, pri ktorých bolo 7 osôb usmrtených, 12 osôb sa zranilo ťažko a 39
ľahko).

Ďakujeme, že uvedenému oznamu venujete náležitú pozornosť a vysoko si ceníme
Vašu pomoc pri preventívnom úsilí, cieľom ktorého je prispieť k zníženiu
dopravnej nehodovosti.

Zároveň ďakujeme všetkým mestám a obciam, ktoré aj v predchádzajúcom období
zverejnili obdobné oznamy a upozornenia Krajského riaditeľstva PZ v Banskej
Bystrici.

S pozdravom

kpt. Mgr. Andrea Petrovičová
oddelenie komunikácie a prevencie
KR PZ v Banskej Bystrici

a

Ing. Lenka Brveníková
krajská koordinátorka pre prevenciu kriminality OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
Organizačný odbor


 
 

Zasadnutie OZ 7.2.2017Vytlačiť
 

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR číslo 369/l99O Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladomerskej Vieske, ktoré sa uskutoční dňa 7. februára 2017 t.j. utorok o 15,30 hodine v zasadačke v Kultúrnom dome v Ladomerskej Vieske

Starosta obce


 
 

Obchodná verejná súťažVytlačiť
 

Banskobystrický samosprávny kraj vyhlasuje týmto

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa par. 281 a nasl. Obchodného zákonníka

Na predaj nehnuteľného majetku Banskobystrického samosprávneho kraja, zapísaného v KN-C na LV č. 3096, k. ú. Kremnica

 


 
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ladomerská Vieska 2016-2022Vytlačiť
 

Obec Ladomerská Vieska ako obstarávateľ Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ladomerská Vieska na roky 2016-2022
oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením paragrafu 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ladomerská Vieska 2016-2022
ako strategický dokument podlieha tzv. povinnému hodnoteniu.

Celé znenie predmetného programu PHSR je dostupné v listinnej podobe na obecnom úrade pre občanov obce Ladomerská Vieska k nahliadnutiu v úradných hodinách.


 
 

Návrh rozpočtu obce na roky 2017, 2018, 2019Vytlačiť
 


 
 

Centrum právnej pomociVytlačiť
 

POTREBUJETE PRÁVNU POMOC A NEMÔŽETE SI JU DOVOLIŤ??? Kontaktujte nás!

CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI, Kancelária Žiar nad Hronom je tu pre Vás na adrese: Ulica SNP 124, 965 01 Žiar nad Hronom (v budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na 1. poschodí). Kontaktovať nás môžete aj na tel. č. 045/242 00 21 alebo 0905 725 040 alebo e-mailom na adrese info.zh@centrumpravnejpomoci.sk. Konzultácie poskytujeme vždy v pondelok od 8:00 do 15:00 hod. a v stredu od 8:00 do 16:00 hod. Na konzultácie je potrebné vopred sa objednať, aby sme si práve pre Vás vyhradili potrebný čas. Konzultácia je zo zákona spoplatnená sumou vo výške 4,50 €.

Centrum právnej pomoci


 
 
ÚvodÚvodná stránka