Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a nariadenie ústneho konaniaVytlačiť
 


 
 

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA Vytlačiť
 

OZNÁMENIE OBCE LADOMERSKÁ VIESKA

 

Obec Ladomerská Vieska v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Ladomerskej Vieske č. 20/2019 zo dňa 13.08.2019 zverejňuje

 

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU

Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Predmet predaja:

   - parcela CKN č. 130/22 o výmere 64 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaných 

     na LV č. 813, v k. ú. Vieska, spoluvlastnícky podiel 1/1  

     záujemcom: Jánovi Škriniarovi a Terézii Škriniarovej, bytom Ladomerská Vieska 190,  965 01  Žiar nad Hronom

 

Cena:

4,00 €/m2

 

Odôvodnenie:

Podľa zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, obec môže použiť ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e), nakoľko sa v tomto prípade jedná o majetkovo-právne vysporiadanie vlastníckych práv k pozemku, ktorý záujemcovia dlhodobo (viac ako 40 rokov) užívajú a na vlastné náklady zveľaďujú.

 

Lehoty zverejnenia zámeru:

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

Úradná tabuľa obce Ladomerská Vieska: od 24.09.2019 do dňa konania nasledujúceho Obecného zastupiteľstva (vrátane tohto dňa)

Internetová stránka Obce Ladomerská Vieska od 24.09.2019 do dňa konania nasledujúceho Obecného zastupiteľstva (vrátane tohto dňa)

 

Uznesenie OZ č. 20/2019 zo dňa 13.08.2019

 

 

 

Vladimír Baran

starosta obce


 
 

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽAVytlačiť
 


 
 

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽAVytlačiť
 

OZNÁMENIE OBCE LADOMERSKÁ VIESKA

Obec Ladomerská Vieska v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Ladomerskej Vieske
č. 3/2019 zo dňa 22.03.2019 zverejňuje

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU
Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Predmet predaja:
Pozemok registra EKN, parc. č. 213/6, zapísaný na liste vlastníctva č. 791, o výmere 285 m 2 , druh
pozemku orná pôda a pozemok registra CKN, parc. č. 426/1, zapísaný na liste vlastníctva č. 512,
o výmere 131 m 2 , druh pozemku vodné plochy, záujemcovi Dušanovi Gibasovi, bytom Ladomerská
Vieska 236, 965 01 Žiar nad Hronom
Cena:
1,00 €/m 2
Odôvodnenie:
Podľa zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
obec môže použiť ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e), nakoľko sa v tomto prípade jedná o majetkovo-
právne vysporiadanie vlastníckych práv k pozemku, ktorý záujemca dlhodobo (viac ako 15 rokov)
užíva a na vlastné náklady zveľaďuje.
Lehoty zverejnenia zámeru:
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
- Úradná tabuľa obce Ladomerská Vieska: od 28.03.2019 do dňa konania
nasledujúceho Obecného zastupiteľstva (vrátane tohto dňa)
- Internetová stránka Obce Ladomerská Vieska od 28.03.2019 do dňa konania
nasledujúceho Obecného zastupiteľstva (vrátane tohto dňa)
Príloha:
Uznesenie OZ č. 3/2019 zo dňa 22.03.2019

 


 
 

Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromovVytlačiť
 

Dôležitý oznam !

 

Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a, a § 14 ods. 2 písmena b, zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v neskorších predpisov – PRÍSNE ZAKÁZANÉ V KAŽDOM OBDOBÍ, nielen v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

       V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331,- eur, resp. v blokovom konaní do výšky 100,- eur a právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľom je možné uložiť pokutu až do výšky 16 596,- eur.

       V prípade vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je akékoľvek spaľovanie na voľnom priestranstve prísne zakázané !


 
 

Fotenie na podujatiachVytlačiť
 

Vážená verejnosť, návštevníci podujatia
Prevádzkovateľ – Obec Ladomerská Vieska, so sídlom Ladomerská Vieska 132 Ladomerská Vieska, 96501, IČO: 00652199 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Ladomerská Vieska facebookovej stránke a iných a budú uchovávané po dobu 3  rokov.


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a nariadenie ústneho konaniaVytlačiť
 

Žiadateľ Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa č.46, 965 01 Žiar nad Hronom podal dňa
19.12.2018 žiadosť o povolenie na výrub drevín rastúcich

1. CKN p. č. 1365/1 v k.ú. Žiar nad Hronom, 10 ks smrek obyčajný (Picea abies )
s obvodmi kmeňov 148, 98, 117, 76, 76, 83, 108, 100, 120, 85 cm meranými vo výške 130
cm nad zemou,
2. CKN p.č. 1365/1 v k.ú. Žiar nad Hronom, 1 ks smrek pichľavý (Picea pungens) s obvodom
kmeňa 75 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou,
3. CKN p.č.1971/3 v k.ú. Žiar nad Hronom, 2 ks cypruštek hrachonosný (Chamaeciparis
boulevard) s obvodmi kmeňov 92, 77 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou,
4. CKN p.č.1971/3 v k.ú. Žiar nad Hronom, 1 ks javor mliečný (Acer platanoides) s obvodom
kmeňa 132 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou.
5. CKN p.č. 1638/3 v k.ú. Žiar nad Hronom, 1 ks tuja riasnatá (Thuja plicata) s obvodom
kmeňa 138 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou.
6. CKN p.č. 1638/3 v k.ú. Žiar nad Hronom, 1 ks smrek obyčajný (Picea abies) s obvodom
kmeňa 180 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou.

Vlastníkom CKN p.č. 1365/1v k.ú. Žiar nad Hronom, CKN p.č.1971/3 v k.ú. Žiar nad Hronom,
CKN p.č.1638/3 v k.ú. Žiar nad Hronom je Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa č.46, 965 01
Žiar nad Hronom.

Obec Ladomerská Vieska ako príslušný orgán Ochrany prírody a krajiny na úseku ochrany
drevín podľa § 2 zákona 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a podľa § 47odst. 3 zák. č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny,
v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

o z n a m u  j e

všetkým známym účastníkom konania začatie správneho konania vo veci súhlasu na
výrub stromov a zároveň

n a r i  a ď u j e

podľa § 21 správneho poriadku k prejednaniu žiadosti ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

04. januára 2019 / piatok / o 10:00 hod.

Stretnutie pozvaných bude na Obecnom úrade v Ladomerskej Vieske č.132.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Obecnom
úrade Ladomerská Vieska č.132 a pri ústnom jednaní. Účastníci konania môžu svoje
námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri tomto jednaní, inak k nim nebude prihliadnuté.
V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca
písomnú plnú moc.


 
 

Výsledky komunálnych volieb 2018Vytlačiť
 

Volebná účasť v obci Ladomerská Vieska: 36,3 %

Výsledky voľby starostu

Por. Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, Počet platných
číslo   ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát hlasov
1. Vladimír Baran SMER – sociálna demokracia, 225

Slovenská národná strana

Výsledky voľby poslancov obecného zastupiteľstva

Por. Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, Počet platných
číslo   ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát hlasov
1. Ján Barniak Slovenská národná strana 178
2. Martina Škriniarová, Ing. SMER - sociálna demokracia 156
3. Michaela Mališová nezávislá kandidátka 149
4. Marcela Giertliová, Mgr. SMER - sociálna demokracia 145
5. Ľuboš Škriniar Slovenská národná strana 141
6. Michal Gáfrik Slovenská národná strana 136
7. Baáta Mišutová, Mgr. nezávislá kandidátka 135


 
 

Obec Ladomerská Vieska v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Ladomerskej Vieske č. 23/2018 zo dňa 18.09.2018 zverejňuje ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽAVytlačiť
 

Predmet predaja:
Pozemok registra CKN, parc. č. 104/2 a CKN 104/3, zapísaný na liste vlastníctva č. 338, spolu
o výmere 146 m 2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, záujemcovi Romanovi Mališovi s
manželkou, bytom Ladomerská Vieska 92, 965 01 Žiar nad Hronom
Cena:
460,00 € - určená znaleckým posudkom
Odôvodnenie:
Podľa zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
obec môže použiť ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e), nakoľko sa v tomto prípade jedná o majetkovo-
právne vysporiadanie vlastníckych práv k pozemkom, ktoré sa nachádzajú medzi pozemkami, ktoré
má p. Roman Mališ vo svojom vlastníctve.
Lehoty zverejnenia zámeru:
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
- Úradná tabuľa obce Ladomerská Vieska: od 15.07.2018 do dňa konania
nasledujúceho Obecného zastupiteľstva (vrátane tohto dňa)
- Internetová stránka Obce Ladomerská Vieska od 15.07.2018 do dňa konania
nasledujúceho Obecného zastupiteľstva (vrátane tohto dňa)
Príloha:
Uznesenie OZ č. 23/2018 zo dňa 18.09.2018

 


 
 

Mikroregión Hlinické Pohronie – predchádzanie vzniku BRKOVytlačiť
 

                            Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Názov projektu: Mikroregión Hlinické Pohronie – predchádzanie vzniku BRKO
Miesto realizácie: Mikroregión Hlinické Pohronie
Cieľ projektu: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich

prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov

Dátum začatia/ukončenia
realizácie: 08/2018 – 02/2019
Celkové náklady: 199 540,00 EUR
Výška poskytnutého
príspevku:

189 563,00 EUR

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je: Zvýšiť mieru zhodnocovania
bioodpadu cez jeho prípravu na opätovné použitie a recykláciu,
čím sa zároveň podporí predchádzanievzniku odpadov.
Miesto realizácie projektu: vybrané obce Mikroregiónu Hlinické
Pohronie (Horná Ždaňa, Repište, Vyhne, Sklené Teplice, Močiar,
Podhorie, Banský Studenec,Prochot, Prestavlky, Lehôtka pod
Brehmi, Ladomerská Vieska, Dolná Ždaňa).
Cieľová skupina: všetci obyvatelia jednotlivých obcí (nakoľko
spôsobu nakladania s odpadmi je potrebné učiť všetky vekové
kategórie)
V rámci projektu je vyčlenená jedna aktivita – Predchádzanie
vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
prostredníctvom obstarania kompostérov.
Výsledky projektu budú merané cez merateľné ukazovatele:
Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu – 1 880 ks
Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov –
1 811,00 m 3

www.op-kzp.sk
www.sazp.sk


 
 

Obec Ladomerská Vieska v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho predaja majetku Obce Ladomerská Vieska č. 1/2018: Vytlačiť
 

Obec Ladomerská Vieska v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Ladomerskej Vieske
č. 23/2018 zo dňa 18.09.2018 zverejňuje

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU
Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Predmet predaja:
Pozemok registra CKN parcela č. 130/1, zapísaný na liste vlastníctva č. 813, spolu o výmere 5008
m 2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a z toho novovytvorená parcela č. 130/21, o výmere
18 m 2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria záujemcovi Róbertovi Kúštikovi s manželkou,
bytom Ladomerská Vieska 119, 965 01 Žiar nad Hronom
Cena:
75,00 €
Odôvodnenie:
Podľa zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
obec môže použiť ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e), nakoľko sa v tomto prípade jedná o majetkovo-
právne vysporiadanie vlastníckych práv k pozemku, ktorý sa nachádza pred vchodom do rodinného
domu p. Róberta Kúštika.
Lehoty zverejnenia zámeru:
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
- Úradná tabuľa obce Ladomerská Vieska: od 06.07.2018 do dňa konania
nasledujúceho Obecného zastupiteľstva (vrátane tohto dňa)
- Internetová stránka Obce Ladomerská Vieska od 06.07.2018 do dňa konania
nasledujúceho Obecného zastupiteľstva (vrátane tohto dňa)
Príloha:
Uznesenie OZ č. 21/2018 zo dňa 18.09.2018


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom na základe
pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru a v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a)
v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o
požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica

od 10.08.2018 od 12,00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady
protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
z a k a z u j e najmä:
 fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
 spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred
požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších

Telefón Fax E-mail Internet IČO
+421/45/6780560 +421/45/6780559 slavomir.buci@minv.sk www.minv.sk 00151866

predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä:
 zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby
vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok
a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať;
zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste
v závislosti od plochy lesných porastov,
 udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje
bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory,
harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto
pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom upozorňuje že v
čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru bude vykonávať v poobedňajších hodinách a v
dňoch pracovného voľna hliadkovaciu činnosť zameranú hlavne na dodržiavanie zákazu
vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov. V prípade zistenia páchateľov vypaľovania sa bude
voči porušovateľom zákona postupovať nekompromisne a vyvodzovať postih v zmysle § 59 resp.
61 a 62 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Upozorňujeme obecné a mestské úrady o sprostredkovanie uvedených informácií
všetkým občanom spôsobom v mieste obvyklým, t.j. zverejnením na úradnej informačnej
tabuli a vyhlasovaním v miestnom rozhlase najmenej raz za deň. (odporúčame po 15,00 hod.).
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru bude ukončený len na základe písomného
vyhlásenia Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom.


 
 

OZNÁMENIE PREROKOVANIA NÁVRHU ÚZEMNOPLÁNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIEVytlačiť
 

OZNÁMENIE PREROKOVANIA
NÁVRHU ÚZEMNOPLÁNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE


Obec Ladomerská Vieska, ako príslušný orgán územného plánovania podľa
ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade
s ustanovením § 30 aktualizuje Územný plán obce Ladomerská Vieska
a podľa § 22 ods. 1 citovaného zákona
oznamuje

prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie
Územný plán obce Ladomerská Vieska, Zmeny a doplnky č. 2

(ďalej "Návrh")

Návrh je vystavený na Obecnom úrade Ladomerská Vieska na verejné
nahliadnutie po dobu

od 11.06.2018 do 12.07.2018.
Do Návrhu možno tiež nahliadnuť na webovej stránke

www.ladomerska-vieska.sk alebo www.erstar.sk.

Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k Návrhu na Obecný úrad
Ladomerská Vieska, Ladomerská Vieska 132, 965 01 Žiar nad Hronom do 30
dní odo dňa oznámenia, to znamená do
12.07.2018.

Ing. arch. Pavel Bugár
odborne spôsobilý pre obstarávanie
územnoplánovacích podkladov
a územnoplánovacej dokumentácie

 


 
 

SO 01 Rekonštrukcia chodníkovVytlačiť
 

OZNÁMENIE

 

k ohláseniu stavebných úprav

 

 

 

SO 01 Rekonštrukcia chodníkov

 

 

V zmysle ohlásenia stavebných úprav zo dňa 27.04.2018, obec Ladomerská Vieska 132 ohlásila stavebné úpravy existujúcich chodníkov na pozemku parc. č. C KN 420/1 v k.ú. Vieska, v obci Ladomerská Vieska podľa PD „Oddychová zóna v obci Ladomerská Vieska – SO 01 Rekonštrukcia chodníkov“.

          Ohlásenie stavebných úprav pozostáva z rekonštrukcie vybraných chodníkov v medzi-blokových priestoroch v časti Sídlisko (k.ú. Vieska) a úpravy dvoch oddychových plôch (2 x 4 odstavné plochy), napojených na existujúce miestne komunikácie.  Povrchová úprava chodníkov a odstavných plôch bude bezprašná – betónová dlažba s plynulými napojeniami do nivelety vozovky cesty, s odvodnením dažďových vôd do okolitého terénu. Šírka chodníka bude min. 1,5 m a pôdorysný rozmer odstavných plôch bude 2 x 5.5 x 10,6 m.

          Viď. priložená Koordinačná situácia.

           

           

 

Termín realizácie: 05/2018 – 07/2018

Dodávateľ realizácie: Strabag, s.r.o., Neresnická cesta 3, 960 01 Zvolen

Projektant: Ing. Marianna Fronková, Bukovina 207, 966 01 Bzenica


 
 

SMS na číslo tiesňového volaniaVytlačiť
 


 
 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLYVytlačiť
 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

Riaditeľka Materskej školy v Ladomerskej Vieske oznamuje rodičom, že od 7. mája do
31. mája 2018 sa uskutoční zápis detí do MŠ na školský rok 2018/2019.


Výhody materskej školy:
- najnižší poplatok v okolí na čiastočnú úhradu nákladov,
- škola rodinného typu,
- menší počet detí v triede, čo umožňuje individuálny prístup k jednotlivým deťom,
- prijímanie detí od dovŕšenia dvoch rolov,
- pokojné a bezpečné prostredie v okolí s možnosťou realizácie výchovno–vzdelávacej
činnosti v prírode,
- minimálna vzdialenosť obce od mesta.

 

 

v.r.
Iveta Vencelová


 
 

Príprava knihy o obci Ladomerská VieskaVytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

 

Z dôvodu prípravy knihy o obci
Ladomerská Vieska prosíme občanov, aby
poskytli OcÚ staršie fotografie
zachytávajúce život v našej obci.
Fotografie môžete priniesť na OcÚ, kde
budú zaevidované a  po výbere budú
vrátené majiteľovi.
Akékoľvek informácie budú poskytnuté na
tel. čísle: 0905 705 753, 0902 672 016,
alebo e-mail: obec@ladomerska-vieska.sk

Ďakujeme, že sa zapojíte do tvorby
knihy o obci Ladomerská Vieska.


 
 

Sadzby a termíny platenia daní a poplatkov pre občanov na rok 2018.Vytlačiť
 

Sadzby a termíny  platenia daní  a poplatkov pre občanov  na rok 2018.

 

 

-        poplatok za komunálny odpad      13,94 € / 1 osoba/ rok        do 31.1.2018

-        daň  za psa                                   6,64 € / 1 pes/ rok              do 31.5.2018

-        daň z nehnuteľnosti                                                              do 31.5.2018

              – za rodinné   domy                                       0,049 € / m2     

              - za byty                                                         0,049 € / m2

              - rekreačné chaty                                           0,165 € / m2

              - garáže                                                          0,199 €/ m2    

                          - za   pozemky                                      podľa druhu pozemku

     -      daň   za užívanie  verejného  priestranstva               0,08 €/deň

    -       poplatok za overenie podpisu                                   1,50 €/ 1 podpis

    -       poplatok za overenie listiny                                       1,50 € / 1 strana

    -       poplatok za vydanie potvrd.  o trvalom pobyte           5,00

    -       poplatok za vydanie rozhodnutia                                49,50

    -       poplatok za  dom smútku                                            3,- € / 1 deň

    -      poplatok za jednohrob                                                 5,- € na 5 rokov

    -      poplatok za dvojhro                                                    10,- €  na 5 rokov

    -      poplatok za urnové miesto                                           3,- € na 5 rokov

    -      poplatok za kolumbárium                                            15,- € na 5 rokov

    -      zakúpenie platne na urnu v kolumbáriu                       157,14 €

    -      za prenájom sály v KD                                                 13,28 € / 1 hod.

    -      za prenájom zasadačky v K                                         9,96 € / l hod.

    -      poplatok za vodné a stočné /po doručení platobného výberu/ do 14 dní.

 

 

ZBERNÝ DVOR – určené zberné miesto  na odpad.

 

     Ako po minulé roky, aj v roku 2018 bude na  jar  a na jeseň  otvorené určené zberné  miesto/bývalá MŠ oproti kostolu č.d. 114/ pre obyvateľov  obce Ladomerská Vieska    na  zber veľkoobjemového odpadu /nábytok, skrine, matrace..../, papier, gumy, textil a drobného stavebného odpadu .  Poplatok za drobný stavebný odpad je 0,048 € / kg. Zberný dvor bude otvorený  v čase od  9:00 hod. do 13:00 hod.  v sobotu  v nasledovných termínoch:
 

                  14.04.2018                        25.08.2018

                   28.04.2018                        08.09.2018

                  12.05.2018                        22.09.2018

                  26.05.2018                       13.10.2018

                 09.06.2018                       20.10.2018

 

 Pri odovzdávaní odpadu sa občania budú riadiť pokynmi pracovníka obecného úradu.
 

 Termíny zberu plastov v obci v roku 2018:

 

Zber plastov sa uskutoční vždy v prvú stredu v danom mesiaci v nasledovných termínoch:

03.01.2018                      04.04.2018                     04.07.2018                      03.10.2018

07.02.2018                         02.05.2018            01.08.2018                      07.11.2018

07.03.2018              06.06.2018              05.09.2018                05.12.2018

 

Dôležitá informácia:

 

Akékoľvek ďalšie informácie môžete získať priamo na Obecnom úrade t.č. 045/6727016, 0902672016.


 
 

Vyhodnotenie štandardov kvalityVytlačiť
 

Vyhodnotenie štandardov kvality  odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a nariadenie ústneho konaniaVytlačiť
 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a nariadenie ústneho konania
Žiadateľ Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa č.46, 965 01 Žiar nad Hronom podal dňa 01.02.2018
žiadosť o povolenie na výrub drevín rastúcich 1.CKN p.č.656/1 v k.ú. Žiar nad Hronom, 2 ks borovica
čierna (Pinus nigra) s obvodmi kmeňov 92 cm a 75 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou,
2. CKN p.č.69/1 v k.ú. Žiar nad Hronom, 1ks borovica ťažká (Pinus ponderosa) s obvodom kmeňa
100 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou,
3. CKN p.č.426/3 v k.ú. Žiar nad Hronom, 1ks javor mliečny (Acer platanoides) s obvodom kmeňa
230 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou,
4. EKN p.č.868 (CKN p.č. 442/8) v k.ú. Žiar nad Hronom, 1ks borovica čirna (Pinus nigra) s obvodom
kmeňa 97 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 1 ks tuja riasnatá (Thuja plicata) s obvodom
kmeňa 70 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcim na EKN p.č.868 (CKN p.č. 442/9)
v k.ú. Žiar nad Hronom,
5. CKN p.č.403/1 v k.ú. Žiar nad Hronom, 4 ks tuja riasnatá (Thuja plicata) s obvodmi kmeňov -
trojkmeň 74 cm, 64 cm a 25 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, trojkmeň 68 cm, 65 cm a 26
cm meranými vo výške 130 cm, trojkmeň 68 cm, 64 cm a 58 cm meranými vo výške 130 cm,
trojkmeň 30 cm, 30 cm a 45 cm meranými vo výške 130 cm,
6. CKN p.č.454 v k.ú. Žiar nad Hronom, 1ks smrek obyčajný (Picea abies) s obvodom kmeňa 74 cm
meraným vo výške 130 cm nad zemou,
7. EKN p.č. 530/2 (CKN p.č.1798/79) v k.ú. Žiar nad Hronom, 3 ks smrek obyčajný (Picea abies)
s obvodmi kmeňov 60, 49, 88 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou,
8. CKN p.č.678/1 v k.ú. Žiar nad Hronom, 1ks topoľ čierny (Populus nigra) s obvodom kmeňa 210 cm
meraným vo výške 130 cm nad zemou
9. CKN p.č.1681/3 v k.ú. Žiar nad Hronom, tuja západná (Thuja occidentalis s obvodmi kmeňov 140
cm a 160 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou,
10. CKN p.č.1681/3 v k.ú. Žiar nad Hronom, tuja západná (Thuja occidentalis) dvojkmeň – s obvodmi
kmeňov 60 cm,100 cm, 80 cm, 60 cm,56 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, cypruštek
Lawsonov (Chamaecyparis lawsoniana).

Vlastníkom EKN p.č. 530/2 (CKN p.č.1798/79) v k.ú. Žiar nad Hronom, CKN p.č. 69/1 v k.ú. Žiar nad
Hronom, CKN p.č.426/3 v k.ú. Žiar nad Hronom, CKN p.č.868 v k.ú. Žiar nad Hronom, CKN p.č.403/1
v k.ú. Žiar nad Hronom, CKN p.č.454 v k.ú. Žiar nad Hronom, CKN p.č. 678/1, CKN p.č.1681/3 v k.ú.
Žiar nad Hronom. Vlastníkom predmetných parciel je Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa č.46, 965
01 Žiar nad Hronom.

Obec Ladomerská Vieska ako príslušný orgán Ochrany prírody a krajiny na úseku ochrany drevín
podľa § 2 zákona 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce
a podľa § 47odst. 3 zák. č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny, v zmysle § 18 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

o z n a m u  j e


všetkým známym účastníkom konania začatie správneho konania vo veci súhlasu na výrub stromov
a zároveň

n a r i  a ď u j e

podľa § 21 správneho poriadku k prejednaniu žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

12. februára 2018 / pondelok / o 10:00 hod.

Stretnutie pozvaných bude na Obecnom úrade v Ladomerskej Vieske č.132.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Obecnom úrade
Ladomerská Vieska č.132 a pri ústnom jednaní. Účastníci konania môžu svoje námietky
a pripomienky uplatniť najneskôr pri tomto jednaní, inak k nim nebude prihliadnuté.
V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú
plnú moc.

Vladimír Baran
starosta obce

Doručuje sa
Ladomerská Vieska č. 132, 965 01 Žiar nad Hronom
Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom


 
 

Seniori pozor !Vytlačiť
 

 

 

 Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov !

 

 

Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže ísť o podvodníkov a zlodejov.

V ostatnom období sú zaznamenávané  prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám  a  predstavujú sa nielen ako ich príbuzní alebo známi (vnuk, syn, brat, sused, spolužiak) a žiadajú požičať peniaze na rôzne účely, ale tiež ako lekári. Seniorov kontaktujú telefonicky v neskorých nočných hodinách alebo skorých ranných hodinách a oznámia im, že ich príbuzný spôsobil dopravnú nehodu, leží v nemocnici, nemôže komunikovať, lebo si pri nehode odhryzol jazyk a súrne potrebuje peniaze. Páchatelia volajú niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili seniorovi preveriť, či skutočne volá ich príbuzný. Žiadajú, aby peniaze poslali po taxikárovi alebo poslali neznámej osobe cez službu Western Union, príp. ich osobne priniesli na určené miesto a odovzdali osobe,, ktorá zariadi všetky potrebné veci, najmä to, že nehoda nebude hlásená polícii.

Policajný zbor preto upozorňuje seniorov, aby si vždy overili, či naozaj ich telefonicky kontaktuje ich príbuzný alebo lekár, či iná osoba, ktorá sa predstavila v telefóne. Zároveň vyzýva seniorov, aby nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, aby nevyberali úspory zo svojich účtov pre cudzie osoby, aj keď pôsobia dôveryhodne.

V nemalej miere sú Policajným zborom zaznamenávané aj prípady, kedy páchatelia oslovujú seniorov ako pracovníci elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov, či iných inštitúcií, ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok alebo kontrolujú stav elektromeru a podobne. Tiež vystupujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice a následne pýtajú peniaze na operáciu ich príbuzného, ktorý mal dopravnú nehodu s kamiónom  a leží v nemocnici v kritickom stave. V neposlednom rade páchatelia vystupujú ako podomoví predajcovia a ponúkajú na predaj tovar (vlnené prikrývky, masážne stroje, zdravotnícke pomôcky, hrnce, nože) a ponúkajú tovar seniorom za výrazné zľavy alebo darčeky zadarmo.

V tejto súvislosti Policajný zbor ďalej upozorňuje, že podvodníci a zlodeji ovládajú veľa spôsobov a manipulačných techník ako získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich okradnúť. Preto Policajný zbor vyzýva seniorov, aby nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote, nevyberali pred nimi peniaze a nerozmieňali im bankovky, ak keď pôsobia dôveryhodne.


 
 

Odchody autobusov zo zastávky LadomerVytlačiť
 

Odchody autobusov zo zastávky Ladomer


 
 

Oficiálne výsledky volieb do VÚC 2017 v obci Ladomerská VieskaVytlačiť
 

Oficiálne výsledky volieb do VÚC 2017 v

obci Ladomerská Vieska
Celkovo volilo: 318 voličov z oprávnených 672 voličov

Volebná účasť: 47,30 %
Voľba predsedu :
1. Ján Lunter, Ing., 116 hlasov
2. Marian Kotleba, Ing. Mgr., 88 hlasov
3. Igor Kašper, Ing., 58 hlasov
4. Martin JuhaniakMgr., 36 hlasov
5. Milan Urbáni, MUDR., CSc. MPH 5 hlasov
6. Martin Klus, doc. PhDr., PhD., MBA 4 hlasy
7. Viliam Baňák, Ing., 2 hlasy
8. Vojtech Kökény, Mgr. 1 hlas
9. Stanislav MičevPhDr., PhD., 1 hlas
10. Alena Pivovarčiová , PhDr., 1 hlas
Voľba poslancov:
1. Božena Kováčová, Ing. Mgr., MHA 117 hlasov
2. Ladislav Kukolík, MUDr., 116 hlasov
3. Vladimír Flimer, MUDr., 91 hlasov
4. Daniel Gelien, Bc., 79 hlasov
5. Andrea Žiaková, Ing., 70 hlasov
6. Emil Vozár, Ing., 60 hlasov
7. Pavol Veselý 52 hlasov
8. Lívia Šouc Kosťová, Mgr., 51 hlasov
9. Dušan Bosák, Ing., 41 hlasov
10. Rastislav Kysel 40 hlasov
11. Pavel Kravec, Mgr., 32 hlasov
12. Anna Líšková, Mgr., 31 hlasov
13. Štefan Henžel, Ing., 28 hlasov
14. Dušan Rajčan 27 hlasov
15. Juraj Kratky, Ing., 25 hlasov
16. Dušan Antal, Mgr., 25 hlasov
17. Anton Holka 23 hlasov
18. Alexander Ferenčík, Ing. Mgr., 20 hlasov
19. Juraj Paulík, Ing., 17 hlasov
20. Judita Tabernausová, Mgr., 13 hlasov
21. Marián Vojtko, DiS. art., 13 hlasov
22. Radovan Junas, MUDr., 12 hlasov
23. Vladimír Ihradský, Ing., 9 hlasov
24. Ivan Petráš 3 hlasy

Za predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja bol zvolený:

Ján Lunter, Ing.

Do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja boli za Volebný
obvod č. 13 Žiar nad Hronom zvolení:

Ladislav Kukolík, MUDr.
Božena Kováčová, Ing. Mgr., MHA
Daniel Gelien, Bc.
Vladimír Flimer, MUDr.


 
 

Zverejnenie informácie verejnou vyhláškouVytlačiť
 

Vybudovanie kanalizáde na odvedenie odpadových vôd z NS Sapa Profily, a. s. do ČOV Žiar nad Hronom oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, informácia o zverejnení


 
 

Informácie pre voličaVytlačiť
 

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je

Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 


 
 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajovVytlačiť
 

ROZHODNUTIE
         PREDSEDUNÁRODNEJRADYSLOVENSKEJREPUBLIKY
                                   z 23. júna 2017
                      o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
         Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 149 zákona č. 180/2014 Z. z.
        o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
        neskorších predpisov
         v y h l a s u j e m
        voľby do orgánov samosprávnych krajov a
         u r č u j e m
        1. deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017,
        2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov
          a počtu poslancov zastupiteľstiev v nich a na určenie sídiel obvodných volebných komisií do
          11. augusta 2017,
        3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností do 5. septembra
          2017,
        4. lehotu na utvorenie volebných komisií samosprávnych krajov do 5. septembra 2017 a lehotu na
          ich prvé zasadanie do 11. septembra 2017,
        5. lehotu na utvorenie obvodných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 5. októbra
          2017 a lehotu na ich prvé zasadanie do 10. októbra 2017.
                                  Andrej Danko v. r.
       Strana 2        Zbierka zákonov Slovenskej republiky166/2017 Z. z.
       Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného
                  portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je
            Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava,
                 tel.: 02 888 91 137, fax: 02/52442853, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.
 


 
 

Zverejnenie elktronickej adresyVytlačiť
 

 

V zmysle harmonogramu organizačno - technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

určujem

elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena

a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

obec@ladomerska-vieska.sk

                                                                                                                           V Ladomerskej Vieske, 21.08.2017

 

Vladimír Baran v.r.

    starosta obce


 
 

Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného č. 262/2017 Vytlačiť
 


 
 

Overovacia štúdia – časť SídliskoVytlačiť
 

Overovacia štúdia Ladomerská Vieska – časť Sídlisko

 

z dôvodu veľkého súboru, bude projekt dostupný k nahliadnutiu aj na Obecnom úrade v Ladomerskej Vieske.

Občania Ladomerskej Viesky - časť Sídlisko, budú pozvaní na verejné stretnutie so starostom obce, poslancami aj s pánom Ing. arch. Ľubomírom Kelemanom.

Presný dátum bude včas oznámený na web stránke obce, na úradných tabuliach aj miestnym rozhlasom.


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a nariadenie ústneho konaniaVytlačiť
 


 
 

Vyúčtovanie vodného a stočnéhoVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že

Vyúčtovanie spotreby

vodného a stočného za II. polrok 2016

si môžu prísť vyzdvihnúť na Obecný úrad.


 
 

Oznam Krajského riaditeľstva PZ SR Banská BystricaVytlačiť
 

Vážení zástupcovia miest a obcí,
zástupcovia Krajského riaditeľstva PZ SR Banská Bystrica ma požiadali o
spoluprácu.

Opätovne sa na Vás obraciame s prosbou o zverejnenie oznamu, príp.
prezentácie (podľa technických možností) na webových stránkach Vašich miest
a obcí. V uvedenom ozname a prezentácii vyzývame občanov - vodičov, aby sa
zamysleli nad svojim správaním sa v cestnej premávke a predišli tak vážnym
dopravných nehodám, pri ktorých dochádza k nenahraditeľným stratám na
ľudskom živote a zdraví. V januári 2017 došlo v Banskobystrickom kraji pri
dopravných nehodách k usmrteniu až 7 osôb (pre informáciu: v
Banskobystrickom kraji došlo v období od 1.1. do 31.1.2017 k 110 dopravným
nehodám, pri ktorých bolo 7 osôb usmrtených, 12 osôb sa zranilo ťažko a 39
ľahko).

Ďakujeme, že uvedenému oznamu venujete náležitú pozornosť a vysoko si ceníme
Vašu pomoc pri preventívnom úsilí, cieľom ktorého je prispieť k zníženiu
dopravnej nehodovosti.

Zároveň ďakujeme všetkým mestám a obciam, ktoré aj v predchádzajúcom období
zverejnili obdobné oznamy a upozornenia Krajského riaditeľstva PZ v Banskej
Bystrici.

S pozdravom

kpt. Mgr. Andrea Petrovičová
oddelenie komunikácie a prevencie
KR PZ v Banskej Bystrici

a

Ing. Lenka Brveníková
krajská koordinátorka pre prevenciu kriminality OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
Organizačný odbor


 
 

Zasadnutie OZ 7.2.2017Vytlačiť
 

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR číslo 369/l99O Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladomerskej Vieske, ktoré sa uskutoční dňa 7. februára 2017 t.j. utorok o 15,30 hodine v zasadačke v Kultúrnom dome v Ladomerskej Vieske

Starosta obce


 
 

Obchodná verejná súťažVytlačiť
 

Banskobystrický samosprávny kraj vyhlasuje týmto

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa par. 281 a nasl. Obchodného zákonníka

Na predaj nehnuteľného majetku Banskobystrického samosprávneho kraja, zapísaného v KN-C na LV č. 3096, k. ú. Kremnica

 


 
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ladomerská Vieska 2016-2022Vytlačiť
 

Obec Ladomerská Vieska ako obstarávateľ Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ladomerská Vieska na roky 2016-2022
oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením paragrafu 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ladomerská Vieska 2016-2022
ako strategický dokument podlieha tzv. povinnému hodnoteniu.

Celé znenie predmetného programu PHSR je dostupné v listinnej podobe na obecnom úrade pre občanov obce Ladomerská Vieska k nahliadnutiu v úradných hodinách.


 
 

Návrh rozpočtu obce na roky 2017, 2018, 2019Vytlačiť
 


 
 

Centrum právnej pomociVytlačiť
 

POTREBUJETE PRÁVNU POMOC A NEMÔŽETE SI JU DOVOLIŤ??? Kontaktujte nás!

CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI, Kancelária Žiar nad Hronom je tu pre Vás na adrese: Ulica SNP 124, 965 01 Žiar nad Hronom (v budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na 1. poschodí). Kontaktovať nás môžete aj na tel. č. 045/242 00 21 alebo 0905 725 040 alebo e-mailom na adrese info.zh@centrumpravnejpomoci.sk. Konzultácie poskytujeme vždy v pondelok od 8:00 do 15:00 hod. a v stredu od 8:00 do 16:00 hod. Na konzultácie je potrebné vopred sa objednať, aby sme si práve pre Vás vyhradili potrebný čas. Konzultácia je zo zákona spoplatnená sumou vo výške 4,50 €.

Centrum právnej pomoci


 
 

Hlásenie obecného rozhlasu

Hlásenie obecného rozhlasu
webygroup
ÚvodÚvodná stránka