Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Odchody autobusov zo zastávky LadomerVytlačiť
 

Odchody autobusov zo zastávky Ladomer


 
 

Oficiálne výsledky volieb do VÚC 2017 v obci Ladomerská VieskaVytlačiť
 

Oficiálne výsledky volieb do VÚC 2017 v

obci Ladomerská Vieska
Celkovo volilo: 318 voličov z oprávnených 672 voličov

Volebná účasť: 47,30 %
Voľba predsedu :
1. Ján Lunter, Ing., 116 hlasov
2. Marian Kotleba, Ing. Mgr., 88 hlasov
3. Igor Kašper, Ing., 58 hlasov
4. Martin JuhaniakMgr., 36 hlasov
5. Milan Urbáni, MUDR., CSc. MPH 5 hlasov
6. Martin Klus, doc. PhDr., PhD., MBA 4 hlasy
7. Viliam Baňák, Ing., 2 hlasy
8. Vojtech Kökény, Mgr. 1 hlas
9. Stanislav MičevPhDr., PhD., 1 hlas
10. Alena Pivovarčiová , PhDr., 1 hlas
Voľba poslancov:
1. Božena Kováčová, Ing. Mgr., MHA 117 hlasov
2. Ladislav Kukolík, MUDr., 116 hlasov
3. Vladimír Flimer, MUDr., 91 hlasov
4. Daniel Gelien, Bc., 79 hlasov
5. Andrea Žiaková, Ing., 70 hlasov
6. Emil Vozár, Ing., 60 hlasov
7. Pavol Veselý 52 hlasov
8. Lívia Šouc Kosťová, Mgr., 51 hlasov
9. Dušan Bosák, Ing., 41 hlasov
10. Rastislav Kysel 40 hlasov
11. Pavel Kravec, Mgr., 32 hlasov
12. Anna Líšková, Mgr., 31 hlasov
13. Štefan Henžel, Ing., 28 hlasov
14. Dušan Rajčan 27 hlasov
15. Juraj Kratky, Ing., 25 hlasov
16. Dušan Antal, Mgr., 25 hlasov
17. Anton Holka 23 hlasov
18. Alexander Ferenčík, Ing. Mgr., 20 hlasov
19. Juraj Paulík, Ing., 17 hlasov
20. Judita Tabernausová, Mgr., 13 hlasov
21. Marián Vojtko, DiS. art., 13 hlasov
22. Radovan Junas, MUDr., 12 hlasov
23. Vladimír Ihradský, Ing., 9 hlasov
24. Ivan Petráš 3 hlasy

Za predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja bol zvolený:

Ján Lunter, Ing.

Do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja boli za Volebný
obvod č. 13 Žiar nad Hronom zvolení:

Ladislav Kukolík, MUDr.
Božena Kováčová, Ing. Mgr., MHA
Daniel Gelien, Bc.
Vladimír Flimer, MUDr.


 
 

Zverejnenie informácie verejnou vyhláškouVytlačiť
 

Vybudovanie kanalizáde na odvedenie odpadových vôd z NS Sapa Profily, a. s. do ČOV Žiar nad Hronom oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, informácia o zverejnení


 
 

Informácie pre voličaVytlačiť
 

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je

Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 


 
 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajovVytlačiť
 

ROZHODNUTIE
         PREDSEDUNÁRODNEJRADYSLOVENSKEJREPUBLIKY
                                   z 23. júna 2017
                      o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
         Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 149 zákona č. 180/2014 Z. z.
        o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
        neskorších predpisov
         v y h l a s u j e m
        voľby do orgánov samosprávnych krajov a
         u r č u j e m
        1. deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017,
        2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov
          a počtu poslancov zastupiteľstiev v nich a na určenie sídiel obvodných volebných komisií do
          11. augusta 2017,
        3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností do 5. septembra
          2017,
        4. lehotu na utvorenie volebných komisií samosprávnych krajov do 5. septembra 2017 a lehotu na
          ich prvé zasadanie do 11. septembra 2017,
        5. lehotu na utvorenie obvodných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 5. októbra
          2017 a lehotu na ich prvé zasadanie do 10. októbra 2017.
                                  Andrej Danko v. r.
       Strana 2        Zbierka zákonov Slovenskej republiky166/2017 Z. z.
       Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného
                  portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je
            Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava,
                 tel.: 02 888 91 137, fax: 02/52442853, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.
 

Súbor na stiahnutie zoznam zareg.pdf zoznam zareg.pdf (212.7 kB)

 
 

Zverejnenie elktronickej adresyVytlačiť
 

 

V zmysle harmonogramu organizačno - technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

určujem

elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena

a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

obec@ladomerska-vieska.sk

                                                                                                                           V Ladomerskej Vieske, 21.08.2017

 

Vladimír Baran v.r.

    starosta obce


 
 

Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného č. 262/2017 Vytlačiť
 


 
 

Overovacia štúdia – časť SídliskoVytlačiť
 

Overovacia štúdia Ladomerská Vieska – časť Sídlisko

 

z dôvodu veľkého súboru, bude projekt dostupný k nahliadnutiu aj na Obecnom úrade v Ladomerskej Vieske.

Občania Ladomerskej Viesky - časť Sídlisko, budú pozvaní na verejné stretnutie so starostom obce, poslancami aj s pánom Ing. arch. Ľubomírom Kelemanom.

Presný dátum bude včas oznámený na web stránke obce, na úradných tabuliach aj miestnym rozhlasom.


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a nariadenie ústneho konaniaVytlačiť
 


 
 

Vyúčtovanie vodného a stočnéhoVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že

Vyúčtovanie spotreby

vodného a stočného za II. polrok 2016

si môžu prísť vyzdvihnúť na Obecný úrad.


 
 

Oznam Krajského riaditeľstva PZ SR Banská BystricaVytlačiť
 

Vážení zástupcovia miest a obcí,
zástupcovia Krajského riaditeľstva PZ SR Banská Bystrica ma požiadali o
spoluprácu.

Opätovne sa na Vás obraciame s prosbou o zverejnenie oznamu, príp.
prezentácie (podľa technických možností) na webových stránkach Vašich miest
a obcí. V uvedenom ozname a prezentácii vyzývame občanov - vodičov, aby sa
zamysleli nad svojim správaním sa v cestnej premávke a predišli tak vážnym
dopravných nehodám, pri ktorých dochádza k nenahraditeľným stratám na
ľudskom živote a zdraví. V januári 2017 došlo v Banskobystrickom kraji pri
dopravných nehodách k usmrteniu až 7 osôb (pre informáciu: v
Banskobystrickom kraji došlo v období od 1.1. do 31.1.2017 k 110 dopravným
nehodám, pri ktorých bolo 7 osôb usmrtených, 12 osôb sa zranilo ťažko a 39
ľahko).

Ďakujeme, že uvedenému oznamu venujete náležitú pozornosť a vysoko si ceníme
Vašu pomoc pri preventívnom úsilí, cieľom ktorého je prispieť k zníženiu
dopravnej nehodovosti.

Zároveň ďakujeme všetkým mestám a obciam, ktoré aj v predchádzajúcom období
zverejnili obdobné oznamy a upozornenia Krajského riaditeľstva PZ v Banskej
Bystrici.

S pozdravom

kpt. Mgr. Andrea Petrovičová
oddelenie komunikácie a prevencie
KR PZ v Banskej Bystrici

a

Ing. Lenka Brveníková
krajská koordinátorka pre prevenciu kriminality OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
Organizačný odbor


 
 

Zasadnutie OZ 7.2.2017Vytlačiť
 

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR číslo 369/l99O Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladomerskej Vieske, ktoré sa uskutoční dňa 7. februára 2017 t.j. utorok o 15,30 hodine v zasadačke v Kultúrnom dome v Ladomerskej Vieske

Starosta obce


 
 

Obchodná verejná súťažVytlačiť
 

Banskobystrický samosprávny kraj vyhlasuje týmto

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa par. 281 a nasl. Obchodného zákonníka

Na predaj nehnuteľného majetku Banskobystrického samosprávneho kraja, zapísaného v KN-C na LV č. 3096, k. ú. Kremnica

 


 
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ladomerská Vieska 2016-2022Vytlačiť
 

Obec Ladomerská Vieska ako obstarávateľ Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ladomerská Vieska na roky 2016-2022
oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením paragrafu 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ladomerská Vieska 2016-2022
ako strategický dokument podlieha tzv. povinnému hodnoteniu.

Celé znenie predmetného programu PHSR je dostupné v listinnej podobe na obecnom úrade pre občanov obce Ladomerská Vieska k nahliadnutiu v úradných hodinách.


 
 

Návrh rozpočtu obce na roky 2017, 2018, 2019Vytlačiť
 


 
 

Centrum právnej pomociVytlačiť
 

POTREBUJETE PRÁVNU POMOC A NEMÔŽETE SI JU DOVOLIŤ??? Kontaktujte nás!

CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI, Kancelária Žiar nad Hronom je tu pre Vás na adrese: Ulica SNP 124, 965 01 Žiar nad Hronom (v budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na 1. poschodí). Kontaktovať nás môžete aj na tel. č. 045/242 00 21 alebo 0905 725 040 alebo e-mailom na adrese info.zh@centrumpravnejpomoci.sk. Konzultácie poskytujeme vždy v pondelok od 8:00 do 15:00 hod. a v stredu od 8:00 do 16:00 hod. Na konzultácie je potrebné vopred sa objednať, aby sme si práve pre Vás vyhradili potrebný čas. Konzultácia je zo zákona spoplatnená sumou vo výške 4,50 €.

Centrum právnej pomoci


 
 
ÚvodÚvodná stránka