Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a nariadenie ústneho konaniaVytlačiť
 

Žiadateľ Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa č.46, 965 01 Žiar nad Hronom podal dňa
19.12.2018 žiadosť o povolenie na výrub drevín rastúcich

1. CKN p. č. 1365/1 v k.ú. Žiar nad Hronom, 10 ks smrek obyčajný (Picea abies )
s obvodmi kmeňov 148, 98, 117, 76, 76, 83, 108, 100, 120, 85 cm meranými vo výške 130
cm nad zemou,
2. CKN p.č. 1365/1 v k.ú. Žiar nad Hronom, 1 ks smrek pichľavý (Picea pungens) s obvodom
kmeňa 75 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou,
3. CKN p.č.1971/3 v k.ú. Žiar nad Hronom, 2 ks cypruštek hrachonosný (Chamaeciparis
boulevard) s obvodmi kmeňov 92, 77 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou,
4. CKN p.č.1971/3 v k.ú. Žiar nad Hronom, 1 ks javor mliečný (Acer platanoides) s obvodom
kmeňa 132 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou.
5. CKN p.č. 1638/3 v k.ú. Žiar nad Hronom, 1 ks tuja riasnatá (Thuja plicata) s obvodom
kmeňa 138 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou.
6. CKN p.č. 1638/3 v k.ú. Žiar nad Hronom, 1 ks smrek obyčajný (Picea abies) s obvodom
kmeňa 180 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou.

Vlastníkom CKN p.č. 1365/1v k.ú. Žiar nad Hronom, CKN p.č.1971/3 v k.ú. Žiar nad Hronom,
CKN p.č.1638/3 v k.ú. Žiar nad Hronom je Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa č.46, 965 01
Žiar nad Hronom.

Obec Ladomerská Vieska ako príslušný orgán Ochrany prírody a krajiny na úseku ochrany
drevín podľa § 2 zákona 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a podľa § 47odst. 3 zák. č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny,
v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

o z n a m u  j e

všetkým známym účastníkom konania začatie správneho konania vo veci súhlasu na
výrub stromov a zároveň

n a r i  a ď u j e

podľa § 21 správneho poriadku k prejednaniu žiadosti ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

04. januára 2019 / piatok / o 10:00 hod.

Stretnutie pozvaných bude na Obecnom úrade v Ladomerskej Vieske č.132.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Obecnom
úrade Ladomerská Vieska č.132 a pri ústnom jednaní. Účastníci konania môžu svoje
námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri tomto jednaní, inak k nim nebude prihliadnuté.
V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca
písomnú plnú moc.


 
 

Hlásenie obecného rozhlasu

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a nariadenie ústneho konania
webygroup
ÚvodÚvodná stránka