Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a nariadenie ústneho konaniaVytlačiť
 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a nariadenie ústneho konania
Žiadateľ Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa č.46, 965 01 Žiar nad Hronom podal dňa 01.02.2018
žiadosť o povolenie na výrub drevín rastúcich 1.CKN p.č.656/1 v k.ú. Žiar nad Hronom, 2 ks borovica
čierna (Pinus nigra) s obvodmi kmeňov 92 cm a 75 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou,
2. CKN p.č.69/1 v k.ú. Žiar nad Hronom, 1ks borovica ťažká (Pinus ponderosa) s obvodom kmeňa
100 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou,
3. CKN p.č.426/3 v k.ú. Žiar nad Hronom, 1ks javor mliečny (Acer platanoides) s obvodom kmeňa
230 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou,
4. EKN p.č.868 (CKN p.č. 442/8) v k.ú. Žiar nad Hronom, 1ks borovica čirna (Pinus nigra) s obvodom
kmeňa 97 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 1 ks tuja riasnatá (Thuja plicata) s obvodom
kmeňa 70 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcim na EKN p.č.868 (CKN p.č. 442/9)
v k.ú. Žiar nad Hronom,
5. CKN p.č.403/1 v k.ú. Žiar nad Hronom, 4 ks tuja riasnatá (Thuja plicata) s obvodmi kmeňov -
trojkmeň 74 cm, 64 cm a 25 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, trojkmeň 68 cm, 65 cm a 26
cm meranými vo výške 130 cm, trojkmeň 68 cm, 64 cm a 58 cm meranými vo výške 130 cm,
trojkmeň 30 cm, 30 cm a 45 cm meranými vo výške 130 cm,
6. CKN p.č.454 v k.ú. Žiar nad Hronom, 1ks smrek obyčajný (Picea abies) s obvodom kmeňa 74 cm
meraným vo výške 130 cm nad zemou,
7. EKN p.č. 530/2 (CKN p.č.1798/79) v k.ú. Žiar nad Hronom, 3 ks smrek obyčajný (Picea abies)
s obvodmi kmeňov 60, 49, 88 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou,
8. CKN p.č.678/1 v k.ú. Žiar nad Hronom, 1ks topoľ čierny (Populus nigra) s obvodom kmeňa 210 cm
meraným vo výške 130 cm nad zemou
9. CKN p.č.1681/3 v k.ú. Žiar nad Hronom, tuja západná (Thuja occidentalis s obvodmi kmeňov 140
cm a 160 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou,
10. CKN p.č.1681/3 v k.ú. Žiar nad Hronom, tuja západná (Thuja occidentalis) dvojkmeň – s obvodmi
kmeňov 60 cm,100 cm, 80 cm, 60 cm,56 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, cypruštek
Lawsonov (Chamaecyparis lawsoniana).

Vlastníkom EKN p.č. 530/2 (CKN p.č.1798/79) v k.ú. Žiar nad Hronom, CKN p.č. 69/1 v k.ú. Žiar nad
Hronom, CKN p.č.426/3 v k.ú. Žiar nad Hronom, CKN p.č.868 v k.ú. Žiar nad Hronom, CKN p.č.403/1
v k.ú. Žiar nad Hronom, CKN p.č.454 v k.ú. Žiar nad Hronom, CKN p.č. 678/1, CKN p.č.1681/3 v k.ú.
Žiar nad Hronom. Vlastníkom predmetných parciel je Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa č.46, 965
01 Žiar nad Hronom.

Obec Ladomerská Vieska ako príslušný orgán Ochrany prírody a krajiny na úseku ochrany drevín
podľa § 2 zákona 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce
a podľa § 47odst. 3 zák. č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny, v zmysle § 18 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

o z n a m u  j e


všetkým známym účastníkom konania začatie správneho konania vo veci súhlasu na výrub stromov
a zároveň

n a r i  a ď u j e

podľa § 21 správneho poriadku k prejednaniu žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

12. februára 2018 / pondelok / o 10:00 hod.

Stretnutie pozvaných bude na Obecnom úrade v Ladomerskej Vieske č.132.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Obecnom úrade
Ladomerská Vieska č.132 a pri ústnom jednaní. Účastníci konania môžu svoje námietky
a pripomienky uplatniť najneskôr pri tomto jednaní, inak k nim nebude prihliadnuté.
V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú
plnú moc.

Vladimír Baran
starosta obce

Doručuje sa
Ladomerská Vieska č. 132, 965 01 Žiar nad Hronom
Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom


 
 

Hlásenie obecného rozhlasu

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a nariadenie ústneho konania
webygroup
ÚvodÚvodná stránka