Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA Vytlačiť
 

OZNÁMENIE OBCE LADOMERSKÁ VIESKA

 

Obec Ladomerská Vieska v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Ladomerskej Vieske č. 20/2019 zo dňa 13.08.2019 zverejňuje

 

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU

Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Predmet predaja:

   - parcela CKN č. 130/22 o výmere 64 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaných 

     na LV č. 813, v k. ú. Vieska, spoluvlastnícky podiel 1/1  

     záujemcom: Jánovi Škriniarovi a Terézii Škriniarovej, bytom Ladomerská Vieska 190,  965 01  Žiar nad Hronom

 

Cena:

4,00 €/m2

 

Odôvodnenie:

Podľa zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, obec môže použiť ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e), nakoľko sa v tomto prípade jedná o majetkovo-právne vysporiadanie vlastníckych práv k pozemku, ktorý záujemcovia dlhodobo (viac ako 40 rokov) užívajú a na vlastné náklady zveľaďujú.

 

Lehoty zverejnenia zámeru:

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

Úradná tabuľa obce Ladomerská Vieska: od 24.09.2019 do dňa konania nasledujúceho Obecného zastupiteľstva (vrátane tohto dňa)

Internetová stránka Obce Ladomerská Vieska od 24.09.2019 do dňa konania nasledujúceho Obecného zastupiteľstva (vrátane tohto dňa)

 

Uznesenie OZ č. 20/2019 zo dňa 13.08.2019

 

 

 

Vladimír Baran

starosta obce


 
 

Hlásenie obecného rozhlasu

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA
webygroup
ÚvodÚvodná stránka