Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽAVytlačiť
 

OZNÁMENIE OBCE LADOMERSKÁ VIESKA

Obec Ladomerská Vieska v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Ladomerskej Vieske
č. 3/2019 zo dňa 22.03.2019 zverejňuje

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU
Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Predmet predaja:
Pozemok registra EKN, parc. č. 213/6, zapísaný na liste vlastníctva č. 791, o výmere 285 m 2 , druh
pozemku orná pôda a pozemok registra CKN, parc. č. 426/1, zapísaný na liste vlastníctva č. 512,
o výmere 131 m 2 , druh pozemku vodné plochy, záujemcovi Dušanovi Gibasovi, bytom Ladomerská
Vieska 236, 965 01 Žiar nad Hronom
Cena:
1,00 €/m 2
Odôvodnenie:
Podľa zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
obec môže použiť ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e), nakoľko sa v tomto prípade jedná o majetkovo-
právne vysporiadanie vlastníckych práv k pozemku, ktorý záujemca dlhodobo (viac ako 15 rokov)
užíva a na vlastné náklady zveľaďuje.
Lehoty zverejnenia zámeru:
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
- Úradná tabuľa obce Ladomerská Vieska: od 28.03.2019 do dňa konania
nasledujúceho Obecného zastupiteľstva (vrátane tohto dňa)
- Internetová stránka Obce Ladomerská Vieska od 28.03.2019 do dňa konania
nasledujúceho Obecného zastupiteľstva (vrátane tohto dňa)
Príloha:
Uznesenie OZ č. 3/2019 zo dňa 22.03.2019

 


 
 

Hlásenie obecného rozhlasu

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA
webygroup
ÚvodÚvodná stránka